Regulamin

1. POJĘCIA

1.1. „Muzeum” – Muzeum Narodowe  w  Krakowie z siedzibą w Krakowie 30-062, przy al.  3  Maja 1 zarejestrowane w Rejestrze  Instytucji Kultury, pod numerem RIK: 25/92, NIP: 6750004442, REGON: 000275961

1.2. „Regulamin” – Regulamin sprzedaży internetowej biletów Muzeum Narodowego w Krakowie

1.3. „System” – iKSORIS, system sprzedaży biletów poprzez stronę internetową.

1.4. „Strona” – Strona internetowa: http://bilety.mnk.pl/ , służąca do sprzedaży biletów przez System.

1.5. „Kupujący” – każda osoba korzystająca z Systemu, zarówno osoba fizyczna (konsument), podmiot gospodarczy, jak i inna jednostka organizacyjna dokonująca zakupu.

1.6. „Wydarzenie” – ekspozycja lub grupa ekspozycji w poszczególnych oddziałach, dla których obowiązują wspólne rodzaje biletów, lub jednostkowe wydarzenia organizowane przez Muzeum, dla których Muzeum decyduje się prowadzić sprzedaż internetową biletów.

1.7. „Bilet” – bilet wstępu, uprawniający do zwiedzania określonych ekspozycji Muzeum lub udział w określonym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum.

1.8. „Strona płatności" – strona internetowa Przelewy24, administrowana przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów z wykorzystaniem Systemu sprzedaży internetowej przez Muzeum.

2.2. Warunkiem skorzystania z Systemu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Muzeum.

2.3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem:

 1. komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet
 2. skrzynka poczty elektronicznej
 3. konto bankowe z dostępem do Internetu

 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Złożenie zamówienia następuje poprzez:

 1. wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności:
  • wybór Wydarzenia, rodzaju i ilości Biletów
  • poprawne wypełnienie obowiązkowych pól Formularza zamówienia lub założenie Konta Użytkownika.
  • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia
  • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu
  • złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w opcję "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  • przejście do Strony płatności
 2. utworzenie w Systemie zamówienia do rezerwacji przez pracownika Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Zasady rezerwacji określa Regulamin rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

3.2. Kupujący, który złożył zamówienie otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o utworzeniu zamówienia, w którego treści znajduje się link do Strony płatności.

3.3. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu ilości biletów dostępnych dla poszczególnych Wydarzeń oraz w ramach jednego zamówienia, jeśli będzie tego wymagał charakter danego Wydarzenia i ograniczona liczba dostępnych biletów.

 

4. OPŁATA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Kupujący zobowiązany jest do opłaty zamówienia w terminie określonym w powiadomieniu mailowym, wysłanym po utworzeniu zamówienia. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje jego automatyczne usunięcie. W przypadku usunięcia zamówienia do Kupującego, na wskazany przez niego adres e-mail, zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.

4.2. Kupujący dokonuje płatności za utworzone zamówienie poprzez Stronę płatności.

4.3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo.

4.4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.

4.5. Muzeum wystawia faktury na życzenie Kupującego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kupującego

 1. W przypadku zamówienia utworzonego na Stronie http://bilety.mnk.pl/ poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” w trakcie składania zamówienia oraz podanie pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia.
 2. W przypadku zamówienia do rezerwacji, o którym mowa w pkt. 3.1.b. poprzez zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury pracownikowi Centrum Informacji i Rezerwacji oraz przesłanie na adres mailowy: rezerwacja@mnk.pl pełnych i poprawnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

4.6. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.

4.7. Zaznaczając opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury, w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Zgoda nie wyłącza prawa Muzeum do wystawiania i przesyłania faktury w formie papierowej.

4.8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego, nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

4.9. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu Przelewy24.

4.10. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail - na adres wskazany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF.

4.11. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.

4.12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Muzeum honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.

4.13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.

 

5. BILETY

5.1. Ceny biletów określa cennik Muzeum. Muzeum publikuje ceny biletów na swojej stronie internetowej: http://mnk.pl/

5.2. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.3. System umożliwia zakup wybranych biletów z cennika Muzeum.

5.4. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasach oddziałów Muzeum.

5.5. Termin ważności określony jest na bilecie.

5.6. Termin ważności biletów zakupionych w kasach oddziałów może się różnić od terminu ważności biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu.

5.7. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go pracownikowi Muzeum przy wejściu na galerię / wystawę.

5.8. Osoby, które zakupiły bilety ulgowe zobowiązane są w dniu wizyty wraz z biletami okazać pracownikom Muzeum dokumenty uprawniające do zniżki.

5.9. Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

5.10. Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych,, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami (jedna osoba z niepełnosprawnością + jeden opiekun), będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. nauczycielom szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 
  • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 
  • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 
  • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,
 4. osobom legitymującym się kartą ISIC – International Student Identity Card  oraz Kartą Euro 26.

 

6. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupującego jest Muzeum Narodowe w Krakowie.

6.2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie: tel.: 12 43 35 707, adres e-mail: iod@mnk.pl

6.3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.

6.4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania internetowego zakupu biletów Muzeum Narodowego w Krakowie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.

6.6. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie zawartej umowy.

6.7. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane z pośrednictwem w przyjmowaniu zapłaty drogą elektroniczną na podstawie zawartej umowy.

6.8. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.9. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.

6.10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało złożone zamówienie.

6.12. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

6.13. Za osobną zgodą dane osobowe Kupującego mogą być przez Muzeum wykorzystywane w celach przekazywania Newslettera Muzeum Narodowego w Krakowie oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

6.14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Kupującego  wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System, na adres e-mail wskazany w trakcie wypełniania  Formularza zamówienia lub zakładania Konta Użytkownika.

6.15. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie: rezerwacja@mnk.pl

7.2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien podać:

 1. numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja
 2. przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy
 3. imię i nazwisko
 4. adres e-mail
 5. numer telefonu

7.3. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności PayPro S.A.. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności PayPro S.A. i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.

7.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta przysługuje mu zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków obywa się w sposób, w jaki dokonano płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayPro S.A., chyba że Kupujący wskaże inny sposób zwrotu środków.

7.5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

 

8. ZWROTY

8.1. W przypadku zakupu biletów wstępu na wystawy stałe lub czasowe Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dokonania transakcji.

8.2. Odstąpienie od umowy i zwrot biletów powinien być zgłoszony drogą elektroniczną na adres mailowy Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie: rezerwacja@mnk.pl W treści zgłoszenia Kupujący powinien podać:

 1. numer zamówienia
 2. imię i nazwisko
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu

8.3. Odstąpienie od umowy i zwrot środków możliwy jest tylko dla zamówień, dla których żaden z zakupionych biletów nie został zrealizowany w całości lub częściowo. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.4. Muzeum zobowiązane jest udzielić odpowiedzi w sprawie w terminie 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

8.5. Zwrot wpłaconych środków odbywa się w sposób, w jaki dokonano płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayPro S.A., chyba że Kupujący wskaże inny sposób zwrotu środków.

8.6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

8.7. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na inne bilety lub na inny termin wydarzenia.

8.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, który zawarł z pośrednikiem działającym w imieniu własnym, lecz na rachunek organizatora działalności w zakresie turystyki i wypoczynku, umowę na odległość dotyczącą nabycia prawa dostępu do tej działalności, o ile: wygaśnięcie w drodze odstąpienia od umowy obowiązku wykonania owej umowy względem konsumenta naraziłoby organizatora danej działalności na ryzyko związane z rezerwacją zwolnionych w ten sposób zasobów, oraz działalność w zakresie wypoczynku, do której to prawo daje dostęp, jest przewidziana jako mająca się odbyć w konkretnym dniu lub w konkretnym okresie.

8.9. z zastrzeżeniem wykonanego przez konsumenta w terminie  prawa  do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi zakupione przez Internet bilety na wydarzenia edukacyjne (warsztaty, szkolenia, spacery itp.) oraz eventy kulturalne (np. koncerty, spektakle). Kupując bilet Kupujący oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wartości zakupionych biletów.

 

9. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu, wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.

9.2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Muzeum.

9.3. Przed wizytą w Muzeum należy sprawdzić czy w wybranym dniu Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. Muzeum publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia, oraz czasowego wyłączenia poszczególnych galerii dla zwiedzających na swojej stronie internetowej: http://mnk.pl/ Muzeum zastrzega możliwość odwołania usługi  w przypadku konieczności zamknięcia poszczególnych galerii z przyczyn niezależnych od Muzeum lub jej czasowego zamknięcia. Zapłacona  przez Klienta cena biletów podlega zwrotowi.  Kupujący wnioskuje o zwrot ceny biletów na adres mailowy: rezerwacja@mnk.pl

9.4. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów na każde Wydarzenie.

9.5. Muzeum zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży internetowej w dowolnej chwili, z przyczyn losowych lub technicznych.

9.6. W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Narodowym w Krakowie: http://mnk.pl/artykul/regulamin-zwiedzania-w-muzeum-narodowym-w-krakowie W przypadku złamania zasad Regulaminu zwiedzania w Muzeum Narodowym w Krakowie, pracownicy Muzeum mają prawo wyprosić zwiedzającego z terenu placówki. W takim wypadku koszty biletu nie zostaną zwrócone.

9.7. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.8. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12  powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.  

9.10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2023 r.

 

W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień udziela Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie:

telefonicznie: w dni powszednie w godz. od 9:00 do 16:00, pod numerem + 48 12 433 57 44

mailowo: pod adresem rezerwacja@mnk.pl

 

Pobierz pliki: